جدیدترین ها

محاسبه نقطه مینیمم تابع Ackley  به روش Differential evolution

محاسبه نقطه مینیمم تابع Ackley به روش Differential evolution

محاسبه نقطه مینیمم تابع Ackley به روش Differential evolution

5،000 تومان

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)

85،000 تومان

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها

15،000 تومان

تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا

تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا

تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا

20،000 تومان

تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)

تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)

تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)

10،000 تومان

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

10،000 تومان

کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک

کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک

کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک

5،000 تومان