جدیدترین ها

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)

پروژه ربات فوتبالیست یادگیری تقویتی (نسخه اول)

85،000 تومان

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها

15،000 تومان

تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا

تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا

تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا

20،000 تومان

تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)

تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)

تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)

10،000 تومان

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

10،000 تومان

کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک

کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک

کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک

5،000 تومان

حل مسئله Quadratic programming در متلب

حل مسئله Quadratic programming در متلب

حل مسئله Quadratic programming در متلب

4،000 تومان