Matlab

پروژه های پیاده سازی شده با نرم افزار متلب

Alpha LMS

Alpha LMS

Alpha LMS


دسته بند بیز و تابع هزینه Zero-one

دسته بند بیز و تابع هزینه Zero-one

دسته بند بیز و تابع هزینه Zero-one


تشخیص تومور مغزی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان SVM

تشخیص تومور مغزی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان SVM

تشخیص تومور مغزی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان SVM


پروژه شبکه هاپفیلد با استفاده از تولباکس متلب

پروژه شبکه هاپفیلد با استفاده از تولباکس متلب

پروژه شبکه هاپفیلد با استفاده از تولباکس متلب


کد متلب برای تئوری منحنی جردن

کد متلب برای تئوری منحنی جردن

کد متلب برای تئوری منحنی جردن


حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک

حل مسئله کوله پشتی با الگوریتم ژنتیک


دسته بندی دو ماه (two moons) با روش حداقل مربعات به صورت خطی

دسته بندی دو ماه (two moons) با روش حداقل مربعات به صورت خطی

دسته بندی دو ماه (two moons) با روش حداقل مربعات به صورت خطی


حذف نویز از تصاویر پزشکی (MRI) با استفاده از تکنیک تبدیل موجک (Wavelet)

حذف نویز از تصاویر پزشکی (MRI) با استفاده از تکنیک تبدیل موجک (Wavelet)

حذف نویز از تصاویر پزشکی (MRI) با استفاده از تکنیک تبدیل موجک (Wavelet)


دسته بندی مسئله دو ماه با استفاده از SVM

دسته بندی مسئله دو ماه با استفاده از SVM

دسته بندی مسئله دو ماه با استفاده از SVM


پیاده سازی روش ماشین بردار پشتیبان (SVM)

پیاده سازی روش ماشین بردار پشتیبان (SVM)

پیاده سازی روش ماشین بردار پشتیبان (SVM)


فشرده سازی تصاویر به روش SVD

فشرده سازی تصاویر به روش SVD

فشرده سازی تصاویر به روش SVD


فشرده سازی تصاویر به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar

فشرده سازی تصاویر به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar

فشرده سازی تصاویر به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar


حل مسئله single machine  با استفاده از الگوریتم تپه نوردی

حل مسئله single machine با استفاده از الگوریتم تپه نوردی

حل مسئله single machine با استفاده از الگوریتم تپه نوردی


حذف خطوط جمجمه از اطراف عکس تصاویر MRI مغزی

حذف خطوط جمجمه از اطراف عکس تصاویر MRI مغزی

حذف خطوط جمجمه از اطراف عکس تصاویر MRI مغزی


حل مسئله Quadratic programming در متلب

حل مسئله Quadratic programming در متلب

حل مسئله Quadratic programming در متلب


کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک

کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک

کد متلب بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین و کوچکترین مضرب مشترک


حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک


حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها

حل مسئله n وزیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک و توضیح خط به خط کدها


محاسبه نقطه مینیمم تابع Ackley  به روش Differential evolution

محاسبه نقطه مینیمم تابع Ackley به روش Differential evolution

محاسبه نقطه مینیمم تابع Ackley به روش Differential evolution


پیاده سازی مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب

پیاده سازی مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب

پیاده سازی مسئله فروشنده دوره گرد با استفاده از الگوریتم ژنتیک در متلب


دسته بندی دیتاست heart با استفاده از درخت تصمیم

دسته بندی دیتاست heart با استفاده از درخت تصمیم

دسته بندی دیتاست heart با استفاده از درخت تصمیم


دسته بندی اسناد متنی فارسی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان SVM

دسته بندی اسناد متنی فارسی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان SVM

دسته بندی اسناد متنی فارسی با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان SVM


پیاده سازی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه MLP با استفاده از تولباکس شبکه عصبی متلب

پیاده سازی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه MLP با استفاده از تولباکس شبکه عصبی متلب

پیاده سازی شبکه عصبی پرسپترون چندلایه MLP با استفاده از تولباکس شبکه عصبی متلب


کد متلب الگوریتم پس انتشار خطا در شبکه عصبی پرسپترون چند لایه

کد متلب الگوریتم پس انتشار خطا در شبکه عصبی پرسپترون چند لایه

کد متلب الگوریتم پس انتشار خطا در شبکه عصبی پرسپترون چند لایه


پیش پردازش تصاویر ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه

پیش پردازش تصاویر ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه

پیش پردازش تصاویر ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه


ترکیب دسته بندها به روش رای گیری Majority Voting

ترکیب دسته بندها به روش رای گیری Majority Voting

ترکیب دسته بندها به روش رای گیری Majority Voting


ترکیب ماشین بردار پشتیبان SVM و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ترین ویژگی ها

ترکیب ماشین بردار پشتیبان SVM و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ترین ویژگی ها

ترکیب ماشین بردار پشتیبان SVM و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ترین ویژگی ها


فشرده سازی تصاویر رنگی در هر کانال RGB به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar

فشرده سازی تصاویر رنگی در هر کانال RGB به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar

فشرده سازی تصاویر رنگی در هر کانال RGB به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar