داده کاوی

پروژه های مرتبط با داده کاوی با استفاده از نرم افزارهای رپیدماینر، متلب، وکا و پایتون

تخمین رتبه فیلم - تمرین درس داده کاوی

تخمین رتبه فیلم - تمرین درس داده کاوی

تخمین رتبه فیلم - تمرین درس داده کاوی


تمرین دسته بندی داده با استفاده از نرم افزار وکا

تمرین دسته بندی داده با استفاده از نرم افزار وکا

تمرین دسته بندی داده با استفاده از نرم افزار وکا


دسته بندی Heart Disease در نرم افزار وکا

دسته بندی Heart Disease در نرم افزار وکا

دسته بندی Heart Disease در نرم افزار وکا


کد متلب دسته بندی و خوشه بندی روی داده های دیتاست بانکی

کد متلب دسته بندی و خوشه بندی روی داده های دیتاست بانکی

کد متلب دسته بندی و خوشه بندی روی داده های دیتاست بانکی