تحقیقاتی

موضوعات تحقیقاتی انجام شده

تشخیص جنسیت نویسنده از روی متن

تشخیص جنسیت نویسنده از روی متن

تشخیص جنسیت نویسنده از روی متن


پروژه تحقیقی جرائم سایبری

پروژه تحقیقی جرائم سایبری

پروژه تحقیقی جرائم سایبری


پروژه تحقیقاتی ضعف های پروتکل SSL

پروژه تحقیقاتی ضعف های پروتکل SSL

پروژه تحقیقاتی ضعف های پروتکل SSL


پروژه تحقیقاتی Sum Product Network

پروژه تحقیقاتی Sum Product Network

پروژه تحقیقاتی Sum Product Network


فایل ارائه برای مقاله بهینه سازی امنیت و کیفیت در سیستم های بلادرنگ با استفاده از NSGA

فایل ارائه برای مقاله بهینه سازی امنیت و کیفیت در سیستم های بلادرنگ با استفاده از NSGA

فایل ارائه برای مقاله بهینه سازی امنیت و کیفیت در سیستم های بلادرنگ با استفاده از NSGA