تمارین درسی

تمرینات و پروژه های درسی هوش مصنوعی

تمرینات فصل دوم کتاب Data Mining Concepts and Techniques

تمرینات فصل دوم کتاب Data Mining Concepts and Techniques

تمرینات فصل دوم کتاب Data Mining Concepts and Techniques


تمرینات فصل سوم کتاب Data Mining Concepts and Techniques

تمرینات فصل سوم کتاب Data Mining Concepts and Techniques

تمرینات فصل سوم کتاب Data Mining Concepts and Techniques


تمرین فصل هشتم کتاب Data Mining Concepts and Techniques

تمرین فصل هشتم کتاب Data Mining Concepts and Techniques

تمرین فصل هشتم کتاب Data Mining Concepts and Techniques


تمرین درسی پردازش تصویر در مورد هیستوگرام و فیلترگذاری

تمرین درسی پردازش تصویر در مورد هیستوگرام و فیلترگذاری

تمرین درسی پردازش تصویر در مورد هیستوگرام و فیلترگذاری


تبدیل هاف برای یافتن دایره های تصویر ارقام فارسی

تبدیل هاف برای یافتن دایره های تصویر ارقام فارسی

تبدیل هاف برای یافتن دایره های تصویر ارقام فارسی


طراحی ساختار یک نورون برای مجموعه ها

طراحی ساختار یک نورون برای مجموعه ها

طراحی ساختار یک نورون برای مجموعه ها


تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)

تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)

تمرینات درس یادگیری ماشین (دانشگاه امیرکبیر)


تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا

تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا

تمرین برازش منحنی به روش گرادیان نزولی و کمترین مربعات خطا


تمرینات فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition


تمرینات کامپیوتری فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition


حل تمرینات فصل دوم کتاب Pattern Classification

حل تمرینات فصل دوم کتاب Pattern Classification

حل تمرینات فصل دوم کتاب Pattern Classification


تمرینات فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition


تمرینات کامپیوتری فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition


تمرینات کامپیوتری درس شناسایی آمار و الگو دانشگاه امیرکبیر

تمرینات کامپیوتری درس شناسایی آمار و الگو دانشگاه امیرکبیر

تمرینات کامپیوتری درس شناسایی آمار و الگو دانشگاه امیرکبیر


تمرینات کامپیوتری فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition


تمرینات فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition