جدیدترین ها

تمرینات فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل دوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

فشرده سازی تصاویر رنگی در هر کانال RGB به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar

فشرده سازی تصاویر رنگی در هر کانال RGB به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar

فشرده سازی تصاویر رنگی در هر کانال RGB به روش تبدیل موجک با فیلتر Haar

ترکیب ماشین بردار پشتیبان SVM و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ترین ویژگی ها

ترکیب ماشین بردار پشتیبان SVM و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ترین ویژگی ها

ترکیب ماشین بردار پشتیبان SVM و الگوریتم ژنتیک برای انتخاب بهینه ترین ویژگی ها

ترکیب دسته بندها به روش رای گیری Majority Voting

ترکیب دسته بندها به روش رای گیری Majority Voting

ترکیب دسته بندها به روش رای گیری Majority Voting

پیش پردازش تصاویر ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه

پیش پردازش تصاویر ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه

پیش پردازش تصاویر ماموگرافی برای تشخیص سرطان سینه

تمرینات کامپیوتری درس شناسایی آمار و الگو دانشگاه امیرکبیر

تمرینات کامپیوتری درس شناسایی آمار و الگو دانشگاه امیرکبیر

تمرینات کامپیوتری درس شناسایی آمار و الگو دانشگاه امیرکبیر

تمرینات کامپیوتری فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل چهارم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

حل تمرینات فصل دوم کتاب Pattern Classification

حل تمرینات فصل دوم کتاب Pattern Classification

حل تمرینات فصل دوم کتاب Pattern Classification

تمرینات کامپیوتری فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات کامپیوتری فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition

تمرینات فصل سوم کتاب Introduction to Statistical Pattern Recognition